Tên máy chủ

Tên máy chủ từ Máy chủ (172.16.5.201) cho IP 3.215.190.193. Tên máy chủ có thể đã nối thêm tên miền Hệ thống Tên miền (DNS), được phân cách với nhãn dành riêng cho máy chủ lưu trữ theo dấu chấm ('dấu chấm'). Ở dạng sau, tên máy chủ cũng được gọi là tên miền.

📱 Đầu Vào

 

Trong mạng máy tính, tên máy chủ (tên lưu trữ) là nhãn được gán cho thiết bị được kết nối với mạng máy tính và được sử dụng để nhận dạng thiết bị trong các hình thức giao tiếp điện tử khác nhau, như World Wide Web. Tên máy chủ có thể là tên đơn giản bao gồm một từ hoặc cụm từ hoặc chúng có thể được cấu trúc.

Tên máy chủ Internet có thể đã thêm tên miền của Hệ thống tên miền (DNS), được phân tách khỏi nhãn dành riêng cho máy chủ theo một khoảng thời gian ("dấu chấm"). Ở dạng sau, tên máy chủ cũng được gọi là tên miền. Nếu tên miền được chỉ định hoàn toàn, bao gồm tên miền cấp cao nhất của Internet, thì tên máy chủ được gọi là tên miền đủ điều kiện (FQDN). Tên máy chủ bao gồm tên miền DNS thường được lưu trữ trong Hệ thống tên miền cùng với địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ mà chúng đại diện cho mục đích ánh xạ tên máy chủ đến địa chỉ hoặc quá trình ngược lại.

ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Bài bình luận

Ngôn ngữ