Danh sách máy chủ DNS

Đây là danh sách tất cả các máy chủ DNS, bên dưới chứa các máy chủ DNS của các quốc gia, khu vực, nhà khai thác và địa chỉ IP khác nhau. Bạn có thể nhấp vào mã quốc gia / khu vực để xem danh sách các máy chủ DNS ở mỗi quốc gia hoặc khu vực, và bạn có thể nhấp vào tên để xem dữ liệu chi tiết hơn của các máy chủ DNS.

Quốc gia / Khu vực: AQ: Nam Cực 🇦🇶

Quốc gia / Khu vực: AR: Ác-hen-ti-na 🇦🇷

Trang

Ngôn ngữ