Ping từ Máy chủ (172.16.5.201) đến IP 52.201.102.153. Ping là một tiện ích phần mềm quản trị mạng máy tính được sử dụng để kiểm tra khả năng truy cập của một máy chủ trên mạng Giao thức Internet (IP).

📱 Đầu Vào

ping IP 

Wikipedia : Ping(vi)

ping, viết tắt của Packet Internet Grouper (Groper), là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn như Internet) để kiểm tra xem có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không, và ước lượng khoảng thời gian trễ trọn vòng để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất giữa hai máy. Công cụ này thực hiện nhiệm vụ trên bằng cách gửi một số gói tin ICMP đến máy kia và chờ phản hồi. Tác giả của công cụ này là ông Mike Muuss. Từ sau 2003, sự hữu dụng của dịch vụ này suy kém dần, vì các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã loại bỏ các thông điệp ICMP Type 8 tại các biên mạng của họ. Các sâu máy tính trên Internet như Welchia đã lợi dụng công cụ Ping để làm ngập khả năng xử lý của các máy tính nạn nhân, làm tắc nghẽn các thiết bị định tuyến. Một công cụ liên quan với ping là traceroute, trên Windows NT là pathping.🔗 Ping ( vi )
🌐: بينج (أمر), Ping, Ping, Ping, Ping (it), Ping (Datenübertragung), Ping, Ping (networking utility), Ping, Ping (programm), پینگ, Ping, Ping (logiciel), פינג, पिंग, Ping, Ping (hálózati eszköz), Ping, Ping, Ping, , Ping (netwerk), Ping, Ping, Ping, Ping, Ping, พิง (โปรแกรมเครือข่าย), Ping, Ping, Ping,

Ngôn ngữ