What is an IP address?

Địa chỉ IP đề cập đến Địa chỉ Giao thức Internet và Địa chỉ IP là từ viết tắt. Địa chỉ IP là định dạng địa chỉ hợp nhất được cung cấp bởi giao thức IP. Nó gán một địa chỉ logic cho mỗi mạng và mỗi máy chủ trên Internet để che chắn sự khác biệt trong địa chỉ vật lý.

Địa chỉ IP được sử dụng để cung cấp số cho máy tính (hoặc điện thoại thông minh) trên Internet. Nó là phổ biến cho tất cả mọi người để có một địa chỉ IP trên mỗi máy tính nối mạng để giao tiếp đúng cách. Chúng tôi có thể so sánh "máy tính cá nhân" với "một điện thoại", sau đó "địa chỉ IP" tương đương với "số điện thoại" và bộ định tuyến trên Internet tương đương với "công tắc được lập trình" của phòng viễn thông.

Khái niệm về địa chỉ IP: Địa chỉ IP là cơ sở của giao thức TCP / IP của chúng tôi (Giao thức Internet) và mỗi máy tính được kết nối với mạng phải có địa chỉ IP. Địa chỉ IP IPv4 chúng tôi hiện đang sử dụng là 32-bit và thường được chia thành 4 "số nhị phân 8 bit" (nghĩa là 4 byte). Địa chỉ IP thường được biểu diễn dưới dạng (abcd) trong "dấu thập phân", trong đó a, b, c và d là tất cả các số nguyên thập phân trong khoảng từ 0 đến 255. Ví dụ: Địa chỉ IP dấu thập phân (100.4.5.6) thực ra là một số nhị phân 32 bit (01100100.00000100.00000101.00000110).

Định dạng địa chỉ IP: Địa chỉ IP = địa chỉ mạng + địa chỉ máy chủ hoặc địa chỉ IP = địa chỉ máy chủ + địa chỉ mạng con + địa chỉ máy chủ. Một địa chỉ IP đơn giản thực sự chứa hai phần thông tin quan trọng: địa chỉ mạng và địa chỉ host.

Các địa chỉ IP phổ biến được chia thành hai loại: IPv4 và IPv6. IPV4 sử dụng độ dài địa chỉ 32 bit, có 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn không vượt quá 255, và IPv6 sử dụng độ dài địa chỉ 128 bit.

Các địa chỉ IP được phân thành năm loại theo ID mạng: A / B / C / D / E.

1. Loại A: Lớp này được sử dụng cho các mạng rất lớn. Địa chỉ IP từ 1 đến 126 trong octet đầu tiên thuộc về nhóm này;
2. Lớp B: Lớp này được sử dụng cho các mạng có kích thước trung bình. Địa chỉ IP từ 128 đến 191 trong octet đầu tiên thuộc về nhóm này;
3. Lớp C: Lớp này được sử dụng cho các mạng nhỏ và vừa. Địa chỉ IP từ 192 đến 223 trong octet đầu tiên thuộc về nhóm này;
4. Lớp D: Lớp này được sử dụng để phát đa hướng. Chữ số đầu tiên đến thứ ba là 1 và chữ số thứ tư là 0.
5. Lớp E: Lớp này chỉ dành cho mục đích thử nghiệm. Nó rất giống với Class D. Các bit đầu tiên đến bit thứ ba có giá trị là 1. Điểm khác biệt duy nhất là giá trị bit thứ tư của nó cũng là 1.

Ngôn ngữ